Svenstorp - Bolshus fÄlad

1.2 Syfte med reservatet

Syftet med reservatet skall vara att, genom kontinuerlig skötsel, bevara och utveckla den naturtyp som området representerar, dvs fäladsmarker och utmarksbeten med lång kontinuitet. Samtigit skall stor hänsyn tas till områdets fauna och flora, så att den genetiska mångfalden tillvaratas.

Läs mer om naturreservatet, se karta, skötselplan samt föreskrifter här.