Stadgar och ändamål

Svalövs Kommuns Jakt och viltvårdsförening bildades 1984.

Ändamål

Föreningen har till ändamål att idka naturvård och skapa ordnade jaktförhållanden och rikare villebrådsstammar. Detta vill föreningen åstadkomma genom att bedriva god vilt och jaktvård, såsom att övervaka jaktförfattningens efterlevnad, utföra biotop förbättrande åtgärder, hålla efter skadedjur samt verka för en god jaktkultur och för natur och jaktvårdsidéernas spridande på orten.   Föreningen är ansluten till Skånska Jägarsällskapet.

Stadgar

Verksamhetsområde

Föreningen har sitt säte i Svalöv.

Medlemmar

Alla jakt och viltvårdsintresserade personer må ingå i föreningen.

Beslutanderätt

Beslutanderätt ifråga om de gemensamma angelägenheterna utövas av medlemmarna på av dem hållna jaktstämmor. Vid sådan stämma har varje medlem en röst.   Ingen må genom fullmakter utöva rösträtt för mer än en fullmakt.  För jaktstämmans beslut erfordras enkel majoritet.  Ordföranden har utslagsröst.

Jaktutövningsrätt

All jakt får av medlem och hans jaktsällskap endast bedrivas på av honom disponerat område.

Styrelse

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter tre suppleanter. Styrelsen väljes sålunda att, ordföranden utses av jaktstämman för ett år i sänder, ledamot väljes för en tid av två år. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter eller suppleanter är närvarande. Som styrelsens beslut skall den mening gälla, som biträdes av de flesta närvarande, eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Styrelsen utser inom eller utom sig erforderliga befattningshavare

Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder i alla avseenden föreningen, ansvarar för dess angelägenheter, och verkställer jaktstämmans beslut.
• Att hålla medlemsförteckning och röstlängd ständigt aktuella
• Att föra ordentliga räkenskaper
• Att vidtaga erforderliga åtgärder för rationell natur och jaktvård
• Att utfärda medlemskort
• Att till jaktstämman inkomma med förslag till regler för jaktutövningen under året nämligen, a) ange ev gemensamhetsjakter och formerna för dessa, b) ange avgift för medlemskortet
• Att i övrigt fullgöra de särskilda åligganden, som enligt dessa stadgar åvilar styrelsen.

Revision och räkenskapsår

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen två revisorer och två suppleanter för dessa. Räkenskapsåret börjar den 1/1 och slutar den 31/12. Räkenskaperna skall vara avlämnade till revisorerna före den 10/1 och revisionen skall vara avslutad före ordinarie jaktstämma.

Medlemskort och årsavgift

För medlemskort skall gälla.
• Medlemskortet är personligt och får ej överlåtas
• För medlemskortet erlägges den avgift som beslutades av jaktstämman.
• Medlemskortet omfattar tiden 1/1-31/12.

Jaktstämman

Ordinarie jaktstämma hålles en gång årligen på ort och tid som styrelsen bestämmer, dock senast den 31/3. Vid denna stämma skall förekomma.
1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
2. Justering av röstlängden
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Revisionsberättelse och verksamhetsberättelse, fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för det gågna året.
5. Val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
6. Val av representanter till kretsens årsmöte jämte suppleanter
7. Beslut om användning av ev överskott från föregående år
8. Bestämma om sättet att meddela medlemmarna om jaktstämmans beslut samt kallelse till nästa jaktstämma.
9. Övriga frågor som underställts jaktstämman antingen av styrelsen eller av medlem i föreningen genom skrivelse som skall ha kommit styrelsen tillhanda senast 10 dagar före jaktstämman.

Stadgeändring och upplösning av föreningen.